Blijft EIT relevant?

12 december 2016

 

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) blijft ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor het Europese innovatie-ecosysteem. Dit stelt de High Level Group on the EIT van de Europese Commissie. Echter, moeten de EIT en haar Knowledge and Innovation Communities zich hervormen om deze Europese toegevoegde waarde te realiseren.

Maatschappelijke uitdagingen en onderwijs

Binnen het Europese innovatie-ecosysteem speelt het European Institute of Innovation and Technology (EIT) een belangrijke rol. Dat concludeert de High Level Group on the EIT (HLG) van de Europese Commissie in haar eindrapport ‘The Future of the European Institute (link is external) of Innovation and Technology (link is external)’. Volgens de HLG moet het EIT vooral blijven inzetten op het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen door doelgerichte innovatie te faciliteren middels haar Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). Daarbij zou ook het onderwijs een belangrijke rol moeten blijven spelen, omdat zo de hoger onderwijsinstellingen en andere onderzoeksinstellingen in Europa betrokken kunnen worden bij de nodige innovatie. Volgens de HLG moet de nieuw op te richten European Innovation Council marktgerichte innovatie stimuleren, waardoor de EIT zich kan richten op een bredere maatschappelijke behoefte aan innovatie.

EIT hervormen

Het EIT moet duidelijker aanwezig zijn op regionaal en nationaal niveau en moet daarbij meer de verbinding zoeken met grote bedrijven en het mkb. Dit zijn enkele strategische hervormingen die volgens de HLG noodzakelijk zijn voor het EIT om de Europese toegevoegde waarde te realiseren. De KIC’s zouden volgens de HLG meer moeten aansluiten bij regionale innovatie-ecosystemen, onder andere door de lokale vestigingen van de KIC’s meer te verbinden met de regio. Ook zouden de KIC’s moeten aansluiten op nationale en regionale innovatieprioriteiten, bijvoorbeeld zoals vastgelegd in de smart specialisation strategies. Daarnaast is het, volgens de HLG, van belang dat het EIT scale-ups ondersteunt om zo de impact van innovatie te vergroten. Om de strategische inzet van KIC’s te versterken, zou de Governing Board en het secretariaat van de EIT een sterkere instelling moeten worden die duidelijk sturing kan geven. Het uiterst complexe wettelijk kader waarbinnen het EIT moet functioneren, met veel regels en hoge resultaatseisen, is ook een beperkende factor voor de impact van het EIT.

Financiële onafhankelijkheid

Het EIT zou ook op de lange termijn moeten kunnen blijven steunen op publieke financiering. De HLG stelt dat het niet realistisch is om te verwachten dat het EIT, als overkoepelend orgaan van de KIC’s, volledig op private financiering kan steunen in de toekomst. De financiële onafhankelijkheidseis zou daarom vooral moeten gelden voor de KIC’s, omdat het bedrijfsleven daar veel directer bij betrokken is. Echter, wijst de HLG er ook op dat de kans klein is dat bijvoorbeeld de onderwijsactiviteiten van de KIC’s zichzelf zullen kunnen financieren op de lange termijn. Daarom zou een gedeelte van de KIC-activiteiten, binnen een duidelijk kader, via het EIT gefinancierd moeten blijven worden.

Achtergrond

De HLG met Frans van Vught, oud-voorzitter van Neth-ER, als voorzitter, werd aangesteld in het kader van de interim evaluatie van het EIT. Deze evaluatie is onderdeel van de interim evaluatie van Horizon 2020. Naast het rapport van de HLG heeft er ook een publieke consultatie over het EIT plaatsgevonden en op basis hiervan zal de Commissie uiterlijk in oktober 2017 een evaluatierapport over het EIT naar het Europees Parlement en de Raad sturen. Diezelfde maand zal de Commissie de interim evaluatie van Horizon 2020 ook afronden met een mededeling. Eerder dit jaar publiceerde de Europese Rekenkamer al een kritisch rapport over het EIT, waarin zij ook opriep tot hervormingen.

Meer informatie: http://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Blijft-EIT-relevant