Data is topprioriteit voor organisaties

19 juni 2019

De komende tijd draait het om data, data en data bij organisaties. En artificial intelligence natuurlijk. Dit blijkt uit een online enquête van adviesbureau Supply Value waaraan meer dan honderd it-professionals meededen. Data science is voor de meeste respondenten de belangrijkste ontwikkeling voor het komende jaar, met daar achteraan natuurlijk de beveiliging van die data. Deze twee trends worden gevolgd door artificial intelligence. 

Uit de top drie wordt al snel duidelijk dat hoe bekender en breder toepasbaar een trend is, hoe meer prioriteit deze van it-professionals krijgt. Wat daarbij opvalt is dat er steeds meer aandacht uitgaat naar cyber- en datasecurity. Supply Value signaleerde in totaal acht it-trends die in volgorde van belangrijkheid nu volgen. Via de klikbare doorverwijzingen is per trend een uitgebreidere toelichting te lezen.

1. Data science

We werken tegenwoordig in een omgeving die steeds sneller digitaliseert. Data neemt hier een belangrijke rol in, maar organisaties worstelen met de groei in de hoeveelheid en variëteit van data. Om deze data te kunnen managen en er waardevolle inzichten uit te ontlenen is data science ontstaan. De opkomst van data science blijkt ook uit het onderzoek van Supply Value. Meer dan 50 procent van de respondenten rekent data science tot de drie belangrijkste it-trends. Bovendien geeft meer dan de helft van de respondenten aan komend jaar veel tot heel veel prioriteit te geven aan data science. Hiermee lijkt de toekomst van de data scientist rooskleurig te zijn.

Data science vindt zijn oorsprong in analytics 1.0, waarin een brede behoefte ontstond aan business intelligence. Met analytics 2.0 betrad de term big data het wereldtoneel. Vervolgens werden deze analytics geïntegreerd in producten en diensten, waarmee analytics 3.0 vorm kreeg en data science een feit was. Niet alleen techbedrijven maakten gebruik van data-analyse, praktisch iedere organisatie in elke industrie kon gebruikmaken van betere zoekalgoritmen, aanbevelingen, suggesties en gerichte advertenties. De ontwikkeling van data science houdt hier nog niet bij op, maar gaat met automatisering verder als analytics 4.0. Analysemethoden worden verder geautomatiseerd door het gebruik van slimme systemen op basis van artificial intelligence, machine learning en deep learning. ‘Dit analyseniveau biedt enorme mogelijkheden, omdat het een brug slaat tussen data science en automatisering’, verduidelijkt Jurriaan Vogel, consultant bij Supply Value, deze trend. ‘Echter, om dit te realiseren staat de data scientist wel voor een flinke uitdaging.’

2. Cyber- en datasecurity

Uit het onderzoek van Supply Value blijkt dat er veel bewustzijn is voor de bescherming van digitale middelen en data. Bijna 75 procent van de respondenten is redelijk tot zeer bekend met dit onderwerp of beschouwt zichzelf zelfs als een expert in cyber- en datasecurity. Ook geven de respondenten veel prioriteit aan cyber- en datasecurity het komende jaar. Meer dan 45 procent geeft het veel prioriteit en ruim een kwart van de respondenten geeft aan heel veel prioriteit te geven aan de beveiliging van data en informatiesystemen.

De behoefte aan betere bescherming van systemen en gegevens komt ook in het onderzoek naar voren. Respondenten vinden cybersecurity belangrijk, vooral vanwege digitalisering en connectiviteit van apparaten. Dit leidt tot meer afhankelijkheid van it-systemen en daarmee ook tot meer veiligheidsrisico’s. Voor de beheersing van met name bedrijfscontinuïteit en risicomanagement investeren respondenten in cybersecurity, om te voorkomen dat processen verstoord worden en schade aan imago en financiën ontstaat. Ook noemen de respondenten databeveiliging als een belangrijk onderwerp, met name vanwege de AVG.

Voor respondenten is het essentieel om datalekken en cybercrime te voorkomen en zo te voldoen aan wetgeving. Bijvoorbeeld door middel van privacy-by-design streven ze naar bescherming van gevoelige data, zoals communicatie en klantgegevens. Evengoed merken respondenten ook op dat de menselijke factor de zwakste schakel blijft, bijvoorbeeld met slordig verlies van data en te eenvoudige wachtwoorden. Het bewustzijn voor deze onderwerpen groeit, maar de dagelijkse gebruiker doet er nog te weinig mee.

‘Het besef groeit dat een goede beveiliging van systemen en data cruciaal is voor continuïteit en risicomanagement’, aldus Vogel. ‘Maar organisaties kunnen nog meer aandacht besteden aan het stimuleren van veilig digitaal gedrag van hun medewerkers, door bijvoorbeeld te werken aan het bewustzijn voor phishing en social engineering.’ Tot slot wordt aangegeven dat een goede infrastructuur en bereidheid om te investeren in cyber- en datasecurity onmisbaar zijn.

3. Artificial intelligence

Artificial intelligence wordt veelal omschreven als intelligentie getoond door machines. Meestal zien we dit terug als machines menselijke cognitieve functies nabootsen zoals problemen oplossen en leren. De ontwikkeling van artificial intelligence (ai) is de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat we dingen die wel ai zijn al bijna niet meer zo zien. Het wordt al gezien als ‘standaardtechnologie’. Denk bijvoorbeeld aan gezichtsherkenning door camera’s of een spamfilter in de e-mail. Zo’n 35 procent van de respondenten geeft aan totaal onbekend of slechts enigszins bekend te zijn met ai. De meerderheid van de respondenten geeft dus aan goed bekend hiermee te zijn. Dat is terug te zien in de prioriteit die aan ai wordt gegeven door de respondenten, want ruim 42 procent van de respondenten gaat veel of heel veel prioriteit geven aan ai het komende jaar.

In de antwoorden van respondenten is duidelijk terug te lezen dat ze de ontwikkeling van ai herkennen en veel van hen zijn zelf al actief bezig om deze techniek toe te gaan passen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd. Sommigen geven aan dat het een noodzaak is, bij een tekort aan gespecialiseerd personeel, anderen zien het meer als een mogelijkheid om zich te onderscheiden van de concurrentie en willen het toepassen op hun dienstverlening. Ook het verbeteren van de kantenservice door middel van een chatbot wordt meermaals als reden gegeven om ai toe te passen. Het is nodig om voorop te (blijven) lopen. Daarnaast is het vaak een goede basis voor het toepassen van iot om zo de data uit de iot-sensoren te verwerken en er intelligent mee om te gaan.

Meer informatie