Veldraadpleging NCSRA-II

September 11, 2013

29augustusncsraws.png

Er is hard gewerkt aan actualisatie en verbreding van de Nationale Cyber Security Research Agenda uit 2011. De totstandkoming van deze onderzoeksagenda, aangeduid als NCSRA-II, is gecoördineerd door het IIP-VV, in opdracht van NWO en de ministeries van V&J, EZ, Defensie en BZK. Streven is deze agenda, net als zijn voorganger, uitgangspunt te laten zijn voor onderzoeksprogramma’s voor fundamenteel en toegepast cyber security onderzoek, waarvoor genoemde samenwerkende opdrachtgevers middelen beschikbaar stellen. Van potentiele deelnemers aan lange termijn onderzoeksprojecten wordt ook een bijdrage gevraagd (in cash en in kind).

Veldraadpleging

Om zo veel mogelijk stakeholders in het Cyber Security Research veld te raadplegen in de totstandkoming van de nieuwe editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II) werd een drietal workshops georganiseerd, een discussieforum opgezet en de mogelijkheid gecreëerd om via een invulformulier commentaar op de tekst te leveren. Het IIP-VV is in de organisatie van de veldraadpleging ondersteund door NWO.

Workshops

Bij de workshops is gekozen voor clustering in “Application Domains” om zodoende het aantal sessies tot drie workshops beperkt te kunnen houden. Het doel van de workshops is om tot een goede en gedragen onderzoeksagenda te komen voor de komende jaren. Het ochtendprogramma bestond uit passende voorbeelden van gehonoreerde projecten en uitgevoerde SBIR haalbaarheidsstudies (fase1). Na de pauze presenteerden de schrijvers de nieuwe agenda en leidden zij de discussie over prioriteiten in cyber security research in relatie tot de onderzoeksdomeinen in de betreffende workshop.