Inrichtingsplan platform Cybersecurity Research & Education

6 november 2014

Op 4 november 2014 overhandigde Jan Piet Barthel, namens het ICT-Innovatieplatform ‘Veilig Verbonden’ (IIP-VV), Wilma van Dijk, directeur cybersecurity van het ministerie van V&J, een inrichtingsplan voor een nieuw platform Cybersecurity Reseach & Education. Die overhandiging vond plaats, tijdens het Stakeholder Event van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en ging vooraf door een korte presentatie van het plan.


Jan Piet Barthel overhandigt Wilma van Dijk het inrichtingsplan platform Cybersecurity Research & Education.

In de Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS2) van de Nationaal Coördinator Terrorismenestrijding en Veiligheid (NCTV) is als actiepunt de lancering van een (nieuw) cybersecurity research and education platform opgenomen. Het huidige IIP-VV kreeg van het ministerie van V&J (mede namens het ministerie van EZ en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO) de opdracht daarvoor een inrichtingsplan te schrijven. Het IIP-VV, een PPS van onderzoekers uit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid in Nederland op het terrein van de ICT-veiligheid en privacy, heeft deze opdracht om twee redenen met genoegen aanvaard:

  1. Het platform houdt zich vanaf de oprichting in 2007 bezig met de agendering van onderzoek in het domein van de informatiebeveiliging (later cyber security);
  2. Uitvoering van het plan betekent een structurele inbedding van de platform- en schakelfunctie (overheid-onderzoek-onderwijs-bedrijfsleven), waarvan de continuïteit onzeker was.

Verbindende rol

Naast agenda setting, organiseert het IIP-VV het bij elkaar brengen van kennisvraag en –aanbod, en bevordert het dat investeringen in uitvoering van opeenvolgende onderzoekagenda’s ten goede komen aan de maatschappij.  Ook voor het nieuwe Platform Cybersecurity Research & Education voorziet het plan een bottom-up agenderende, stimulerende, coördinerende en verbindende rol in het ontwikkelen van kennis en kunde door instellingen voor onderzoek en onderwijs, nodig om cybersecurity in Nederland op gewenst niveau te brengen en te houden. Niet alleen het samenbrengen van relevante partijen voor de uitvoering van onderzoeksprojecten, ook het samenbrengen van onderzoeksresultaten is belangrijk. Noem het maar een integrale benadering van wat het onderzoek oplevert. Die resultaten moeten leiden tot benutting van innovatiekansen. De output van het nieuwe platform (ofwel de betekenis voor onderzoek en onderwijs) bepaalt de meerwaarde. Het plan beschrijft de output in termen van: Analyse, Advies, Manifestatie en Communicatie. Achterliggende visie is, gegeven de internationale dimensie in de bedreiging van onze cybersecurity, dat een effectieve besteding van cybersecurity onderwijs- en onderzoekmiddelen en inzet van schaarse onderzoekscapaciteit in Nederland bijdragen aan een veiliger en welvarender samenleving. Alleen vanuit een sterke nationale positie kun je participeren in betekenisvolle activiteiten op internationaal niveau.

Agendering en programmering

De agendering door het veld en programmering door de financiers heeft tot een vruchtbare samenwerking geleid. Financiers bepalen de kaders voor hun onderzoeksprogrammering mede op grond van wat het platform agendeert. Zo legt NWO de agenda naast de eigen strategie en de Roadmap ICT en komt zo tot een investeringsbesluit. Deelnemende ministeries hebben weer hun eigen beleidsdoelstellingen die ten grondslag aan hun steun voor het cyber security onderzoek. Uiteraard stemmen NWO en ministeries ook onderling af. In het inrichtingsplan wordt een voorzet gedaan om net als voor het onderzoek, ook voor het WO en HBO tot een onderwijsagenda te komen.

Stakeholders

Het inrichtingsplan is niet in isolement tot stand gekomen. Een groot aantal potentiële stakeholders vanuit overheid, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven is geconsulteerd. Daarbij zijn globaal de volgende vragen voorgelegd:

  1. Waartoe is het nieuwe platform het geëigende middel? Of andersom redenerend:
  2. Wat zou een PPS als deze, aan de voorkant van de kennisketen, moeten opleveren?
  3. Hoe past een dergelijk platform in het huidige ecosysteem en vigerend beleid?
  4. Welke organisatiestructuur en ophanging past daarbij?

De aldus gedeelde visies vormden een belangrijke input voor het plan, waarin een continuering van de IIP-VV hoofddoelstelling voorgesteld wordt, maar dan structureel ingebed in een meerjarenperspectief, aangevuld met HBO-onderzoek en daaraan toegevoegd een HBO-WO onderwijs doelstelling.

Piramide

In de presentatie verwees Jan Piet naar de driehoek in de NCSS2, die de balans symboliseert in de voortdurende dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en burger. Die driehoek kwam terug in een veelkleurige variant, verwijzend naar de voor het nieuwe platform relevante dialoog tussen:

  1. Overheid, NWO,
  2. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
  3. Kennis- en onderwijsinstellingen.

 

Door deze drie actoren met elkaar te verbinden, wordt een extra dimensie toegevoegd, transformeert deze driehoek in het platte vlak, tot een piramide in de ruimte!

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda