Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden

6 juli 2018

De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering. De organen die een rol spelen in het afleggen van verantwoording over en het toezicht op de besteding van onderwijsgelden dienen beter toegerust te worden op hun verantwoordelijkheden.

Persbericht Onderwijsraad
Nieuwsbericht ScienceGuide
Advies Onderwijsraad (pdf)
Samenvatting Advies (pdf)