NCSEA Interventies 1 Voorbereiden

1.    De basis van digitale veiligheid
Door veiligheid en privacy in de digitale wereld op te nemen in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs, raken jonge mensen vertrouwd met cybersecurity. Cybersecurity komt ook in beeld in het voortgezet onderwijs als studiekeuze. In het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) zijn daarom meer bevoegde docenten met cybersecuritykennis en -vaardigheden nodig. Om op korte termijn te voorzien in kennisoverdracht in het onderwijs, kunnen cybersecurity experts worden ingezet, onder andere voor het ontwikkelen van lesmateriaal waar PO/VO-docenten mee uit de voeten kunnen. Voor de lange termijn zullen nieuwe opleidingen voor leraren moeten worden ontwikkeld en huidige opleidingen moeten worden aangepast.

1.1    Cybersecurity in het curriculum van het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)

Doel 
Gebruik van digitale hulpmiddelen is al op jonge leeftijd gemeengoed. Per leeftijdsgroep wordt aangesloten op de aspecten van veiligheid en privacy in de digitale wereld.

Activiteiten 
Het thema ‘veiligheid en privacy in de digitale wereld’ wordt onderdeel van het curriculum voor digitale geletterdheid in de onderbouw en bovenbouw van het PO en VO. De leermiddelen worden ontwikkeld en indien nodig bijgewerkt.

Toegevoegde waarde 
Digitale veiligheid en privacy worden vanzelfsprekend voor jongeren, omdat het in het onderwijs is opgenomen. Cybersecuritykennis en -vaardigheden nemen geleidelijk toe in de maatschappij.

Toelichting 
1.    De afgelopen jaren is een breed, landelijk debat gevoerd over een integrale curriculumherziening in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zie SLO  ;
2.    In 2019 hebben de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media overhandigd. De minister stuurt vóór de zomer van 2020 een brief aan de Tweede Kamer over de kaders voor de werkopdrachten voor het vervolgproces. Er lopen al experimenten op scholen. Zie ook: curriculum.nu  

1.2    Cybersecurity als onderdeel van het keuzevak NLT in de bovenbouw van havo en vwo

Doel 
Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo met het profiel NLT (Natuur Leven en Technologie) ontwikkelen cybersecuritykennis, als onderdeel van de leerlijn Digitale Technologieën.

Activiteiten 
Ontwikkelen en doceren van de leerlijn Digitale Technologieën, als onderdeel van het vak NLT, met cybersecurity als overkoepelend thema.

Toegevoegde waarde 
Bij NLT staat voorlichting over beroepenvelden in veel modules centraal. Zo wordt bij een grote groep leerlingen kennis overgedragen én belangstelling voor het vakgebied cybersecurity gewekt.

Toelichting    
1.    NLT heeft een kaderstellend examenprogramma, waardoor niet jaren gewacht hoeft te worden op curriculumherzieningen of examenprogrammacommissies om het curriculum up-to-date te houden. Het Platform Talent voor Technologie en de Vereniging NLT hebben hiervoor een project opgericht;
2.    Zie CyBoK.org, Bringing Cyber To School: Integrating Cyber Security Into Secondary School Education.
 

1.3    Cybersecurity experts geven lessen cybersecurity in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)

Doel 
Leerlingen in het basisonderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) leren over de aspecten van digitale veiligheid en privacy, die aansluiten bij hun leeftijdsgroep.

Activiteiten 
1.    Cybersecurity experts worden getraind in onderwijsvaardigheden en het eigen maken van de ontwikkelde lesstof (gebaseerd op de leerdoelen voor veiligheid en privacy in de digitale wereld van curriculum.nu);
2.    Cybersecurity experts ontwikkelen, in samenwerking met PO- en VO-docenten, lesmateriaal waarmee leerkrachten zelf uit de voeten kunnen. 
3.    Hack in the Class geeft workshops op scholen door het hele land. Deze worden verzorgd door vrijwilligers, die het belangrijk vinden dat de jonge generatie digitaal weerbaar wordt gemaakt. 

Toegevoegde waarde 
Kinderen en jongeren ontwikkelen cybersecuritykennis en -vaardigheden die passen bij hun leeftijd. Geleidelijk nemen kennis en vaardigheden toe in de maatschappij.

Toelichting 
Een werkgroep van de beroepsvereniging PvIB   is hiermee vergevorderd en bundelt bestaande initiatieven.
 

1.4    Opleiden van bevoegde docenten met cybersecuritykennis in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)

Doel 
Bevoegde docenten in het PO en VO zijn toegerust met de benodigde cybersecuritykennis en -vaardigheden.

Activiteiten 
Cybersecurity wordt opgenomen in het curriculum van de reguliere docentenopleidingen en nascholingstrajecten voor bevoegde docenten. 

Toegevoegde waarde 
Met docenten die kennis hebben van veiligheid en privacy in de digitale wereld, wordt het onderwerp tevens geïntegreerd in gesprekken met opvoeders.

Toelichting 
Het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van de Haagse Hogeschool   experimenteert met het opnemen van op leeftijden gerichte hulpmiddelen in het PABO curriculum.