NCSEA Interventies 4 Doceren

4.    Gekwalificeerde docenten
Er zijn meer gekwalificeerde docenten met cybersecuritykennis en -vaardigheden nodig. Op korte termijn kan een gecoördineerde actie worden opgezet, waarbij cybersecurity experts kunnen worden ingezet voor kennisoverdracht in het (hoger) onderwijs. Voor de lange termijn zullen meer bevoegde cybersecuritydocenten opgeleid moeten worden. 

4.1    Partnerships in education

Doel

Onderwijs sluit inhoudelijk optimaal aan bij de beroepspraktijk in kleine en grote organisaties en in onderwijs en onderzoek.

Activiteiten
1.    Cybersecurity experts uit het bedrijfsleven en de overheid werken samen met het onderwijs om alternatieve onderwijsvormen, die stimulerend zijn voor overdracht van kennis en vaardigheden, te ontwikkelen en in de praktijk te brengen;
2.    Het lectorenplatform PRIO versterkt de uitwisseling van innovatieve toepassingen uit de praktijk.

Toegevoegde waarde
Organisaties hebben een actieve rol in het verkleinen van het docententekort, terwijl afgestudeerden met up-to-date kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt komen.

Toelichting
Zie hiervoor onder meer de samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven van Fontys (Partners in Education), De Haagse Hogeschool (Dutch Innovation Factory) en de Hogeschool van Utrecht (Cloud IT Academy).  
 

4.2    Matchmaking platform voor hbo- en wo-docenten

Doel

Hbo- en wo-opleidingen beschikken over voldoende cybersecuritydocenten.

Activiteiten
Er wordt een platform opgezet om de vraag naar docenten vanuit het onderwijs en het aanbod van (gast)docenten vanuit bedrijfsleven/overheid bij elkaar te brengen.

Toegevoegde waarde
Er worden meer studenten opgeleid door meer gemotiveerde docenten. Numeri fixi als gevolg van docententekorten komen niet meer voor.

Toelichting
De Cyber Security Raad is hierover een overleg met het Ministerie van OCW gestart  .


4.3    Opleiden van bevoegde cybersecuritydocenten met expert-kennis

Doel

Er zijn voldoende bevoegde docenten in het mbo, hbo en wo om de benodigde (actuele) kennis en vaardigheden over te dragen aan studenten.

Activiteiten
1.    De specifieke didactische en vakinhoudelijke eisen voor toekomstige hbo- en wo-docenten cybersecurity worden gedefinieerd;
2.    Op basis hiervan worden het curriculum en de onderwijsmiddelen ontwikkeld;
3.    Nascholingstrajecten voor bevoegde docenten worden ontwikkeld.

Toegevoegde waarde 
Voldoende docenten beschikken over de kennis en vaardigheden om stimulerend les te geven en studenten te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat opleidingen gemotiveerde en goed geëquipeerde toetreders op de arbeidsmarkt afleveren.

Toelichting
1.    CyBoK, Cyber Security Body of Knowledge, is een open verzameling lesmateriaal gericht op WO waar universiteiten wereldwijd aan meedoen;
2.    Met MOOCs (Massive Open Online Courses) zoals die van de TU Delft ("Cyber Security Economics") en Universiteit Twente ("Internet Security - Attack & Defence") wordt kennis overgedragen aan grotere groepen studenten.