NCSEA Interventies 5 Samenwerken

5.    Onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt trekken samen op
Onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt (koepels van werkgevers) creëren in overleg (meer) duidelijkheid over welke behoefte (kwalitatief en kwantitatief) er is aan goed voorbereide starters. 

5.1    Challenge the Cyber en deelname aan de Europese landencompetitie ECSC

Doel

1.    Aanboren van nieuw en jong cybersecuritytalent (14-25 jaar);
2.    Inspireren van jonge mensen om een loopbaan in cybersecurity na te streven;
3.    Versterken van de afstemming van het cybersecurity onderwijs tussen mbo, hbo en wo, in samenhang met EU-landen.

Activiteiten
1.    Jaarlijks organiseren van Challenge the Cyber (CtC), een Capture The Flag competitie voor jong Nederlands cybersecuritytalent (vo, mbo, hbo en wo);
2.    Jaarlijks organiseren van een meerdaags cybersecuritybootcamp voor training van de grootste talenten van CtC en selectie van het Nederlandse ECSC-team;
3.    Jaarlijkse deelname aan de European Cyber Security Challenge (ECSC) met 10 toptalenten;
4.    Organiseren van activiteiten voor alumni en onderhouden van het netwerk.

Toegevoegde waarde    
De toestroom van jong talent richting het vakgebied wordt bevorderd. Daarbij draagt de betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven bij Challenge the Cyber en de aansluiting bij het Europees curriculum, bij aan de vermindering van de mismatch tussen vraag en aanbod.

Toelichting
Challenge the Cyber bestaat sinds 2019. De door het Nationaal Cyber Security Centrum en dcypher georganiseerde pilot krijgt een vervolg in 2020. Daarbij wordt nauwer samengewerkt met studenten, docenten en cybersecurity experts vanuit de overheid en het bedrijfsleven.


5.2    Evenwicht tussen cybersecurity onderwijsaanbod en arbeidsmarktvraag

Doel

Er is, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, balans tussen de vraag naar cybersecurity experts vanuit de arbeidsmarkt en het aanbod ervan vanuit het onderwijs.

Activiteiten
1.    Regionaal: vraag naar en aanbod van cybersecurity experts wordt afgestemd binnen regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs;
2.    Landelijk: structureel wordt de dialoog gevoerd tussen onderwijskoepels en maatschappelijke partners om de balans op lange termijn te borgen.

Toegevoegde waarde
Een flexibele aanpak waarbij de bestaande, urgente mismatch regionaal opgelost wordt, terwijl de oplossing voor het toekomstige evenwicht tussen vraag naar en aanbod vanuit een regierol wordt belegd.

Toelichting
1.    Deze interventie wordt voorbereid door een kwartiermaker;
2.    De behoefte/vraag wordt gerelateerd aan het belang vanuit de samenleving (zowel economische als maatschappelijke digitale veiligheid). In veel gevallen komt dat neer op vakbekwaamheidseisen die zijn gedefinieerd door koepelorganisaties van beroepen.


5.3    Aansluiten bij internationale ontwikkelingen

Doel

Nederland draagt in onderwijsgerelateerde gremia bij aan de wereldwijde veiligheid van de digitale samenleving.

Activiteiten
1.    Er wordt kennis uitgewisseld over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en de gehanteerde BoKS;
2.    Er wordt afgestemd over internationale programma’s op het gebied van cybersecurity onderzoek, kennis en expertise, kwalificatie en certificatie.

Toegevoegde waarde
Cybersecurity houdt zich niet aan landsgrenzen en continenten. Door inzicht in en afstemming over inhoud en niveau van het onderwijs, wordt de uitwisseling van professionals bevorderd en de veiligheid van de internationale digitale samenleving verstevigd.

Toelichting
1.    EU-programma’s zoals CEN/e-CF, Cybersecurity4Europe, ECSO, ENISA
2.    Cyber security skills op de arbeidsmarkt in de UK, op basis van CyBoK
3.    NIST/ National Initiative for Cybersecurity Education - NICE
4.    ANSSI Frankrijk