Nieuw samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie

15 maart 2021

Dinsdag 2 maart heeft het bestuur van het nieuwe Samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie, onder voorzitterschap van Patricia Zorko, haar eerste bijeenkomst belegd. Hier wordt beknopt verslag gedaan van de bijeenkomst en worden de eerste beslissingen gemeld. De volledige notulen zullen op de nieuwe website van het platform worden gepubliceerd zodra deze in de lucht komt. Tijdens deze eerste vergadering hebben de bestuursleden nader met elkaar kennis gemaakt en gesproken over hun persoonlijke motivatie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe publiek private samenwerkingsplatform en hun verwachtingen daarbij. Een gedeelde passie voor het onderwerp cybersecurity én de wens om het niveau van kennis en innovatie van Nederland op dit terrein op een hoger niveau te krijgen vormen de gemeenschappelijke basis voor het bestuur. Het gezamenlijk uitspreken van deze ambities leidde tot veel positieve energie tijdens deze eerste vergadering.

Naam platform
Een eerste belangrijk bespreekpunt was de naamgeving van het nieuwe platform. Dit is namelijk ook bepalend voor de naam van de website. Het bestuur heeft over diverse mogelijke namen en varianten gesproken. Uiteindelijk is er unaniem voor gekozen om de naam ‘dcypher’ te handhaven. Het bestuur is van mening dat er in het verleden veel is geïnvesteerd in 'het merk' dcypher en dat deze naam zowel nationaal als internationaal op positieve herkenning kan rekenen. Keuze voor de 'oude' naam betekent niet dat alles bij het oude blijft. Het oude acronym wordt niet meer gehanteerd. De positionering van het nieuwe dcypher is als samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie, met een bijbehorende thematische en keten-georiënteerde aanpak. 

Website
Met de oprichting van het samenwerkingsplatform, en de keuze voor de naam dcypher, wordt ook hard gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe website. Deze wordt gerealiseerd binnen de structuur van het overheidsplatform Pleio. Dit platform biedt meer mogelijkheden om actief communities of 'special interest groups' op te richten voor allerlei specifieke onderwerpen en aandachtsgebieden die leven binnen de Nederlandse cybersecurity gemeenschap. De website zal hiermee ook een belangrijke ondersteunende functie kunnen ontwikkelen bij het stimuleren van de thematische samenwerking. Het bestuur heeft besloten dat de voertaal van de website Engels zal zijn. Cybersecurity is immers, ook in Nederland, bij uitstek een internationaal onderwerp. Natuurlijk kunnen en zullen onderliggende stukken deels ook in het Nederlands zijn opgesteld. In goed overleg met de beheerders van de oude dcypher website, worden relevante delen van de oude website-inhoud overgenomen. Een deel van de inhoud komt ook terecht bij de website van de nieuwe academische cybersecurity Vereniging ACCSS (www.accss.nl). Op korte termijn zal een beperkte versie van de nieuwe dcypher website online gaan. Tot het zover is houden we alle betrokkenen graag op de hoogte via de mail.

Inventariseren
Als laatste onderwerp is met het bestuur gesproken over de verdere vormgeving van platform en de te ontwikkelen functionaliteiten binnen het platform en het platformbureau. Ter uitvoering daarvan zal het platformbureau samen met vertegenwoordigingen van de PPS partners de behoeften gaan inventariseren. Eind maart organiseert het platformbureau workshopsessies met een open dialoog met alle betrokken partijen uit het veld. Tijdens deze sessies worden de verschillende behoeften, wensen, verwachtingen en ambities geïnventariseerd. Met deze inzichten kan het samenwerkingsplatform beginnen de verschillende thematische ‘communities’ te bouwen en deze zo effectief en succesvol mogelijk maken.

Meer informatie?
Mail Edwin Kok, interim platformmanager via edwin@cocus.nl