Nieuwe impuls voor cybersecurity-onderzoek

5 april 2012

De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EL&I geven, samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), een impuls aan cybersecurity-onderzoek. Daartoe wordt op korte termijn een tender georganiseerd.

In het kader van het topsectorenbeleid heeft NWO aangegeven hiervoor € 3,8 miljoen te zullen vrijmaken, inclusief in kind bijdrage. Bovengenoemde ministeries vullen dit aan tot € 6,3 miljoen. De uitvoering van deze tender komt in handen van NWO Exacte Wetenschappen, STW en Agentschap NL. Besloten is hiervoor één (virtueel) loket in te richten, waar bedrijven, en/of consortia van kennisinstellingen en bedrijven onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. Met de opleiding van cybersecurity-experts en de toepassing van de resultaten van het cybersecurity-onderzoek wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem.

Een oproep om onderzoeksvoorstellen in te dienen zal nog voor de zomer worden gepubliceerd. Binnen de tender zijn twee trajecten ontwikkeld voor zowel lange termijnonderzoek als voor korte termijnonderzoek. Voor het lange termijnonderzoek wordt een eigen bijdrage van de indieners (kennisinstellingen, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties) verwacht. Voor de korte termijn zal de markt worden uitgedaagd om samen met wetenschappers te komen met oplossingen voor cybersecurity-vraagstukken. Meer informatie over het programma, indieningsprocedures en voorwaarden zal binnenkort te vinden zijn op de websites van NWO-EW, STW en Agentschap NL. Na de zomer worden ingediende voorstellen, die aan gestelde eisen voldoen, beoordeeld zodat de eerste projecten dit najaar nog van start kunnen gaan.

Matchmaking Event Cyber Security

Om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen wordt op 22 mei een Matchmaking Event Cyber Security georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit evenement is geïnitieerd door ICT-Innovatieplatform ‘Veilig Verbonden’ (IIP-VV), NWO en Ag.NL en vindt plaats bij VNO-NCW. Doel van de bijeenkomst is om goed voorbereid tot gezamenlijk onderzoeksvoorstellen te komen.

Gezamenlijk belang

De samenwerkende financiers hebben voor deze tender de kaders vastgesteld op basis van het topsectorenbeleid, de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) en de huidige ontwikkelingen in de maatschappij met betrekking tot onze cybersecurity.
 

De basis voor de tender is gelegd in de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA), opgesteld op initiatief van het ICT-Innovatieplatform ‘Veilig Verbonden’ (IIP-VV). In juni 2011, heeft de Cybersecurity Raad (CSR) geadviseerd de NCSRA uit te voeren. Deze raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, adviseert de regering en private partijen gevraagd en ongevraagd over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid.

Het cybersecurity-onderzoek sluit naadloos aan bij de “Nationale Cyber Security Strategie” (NCSS) van het kabinet. Het kabinet zet hiermee in “op een integrale aanpak voor de veiligheid van een open en vrije digitale samenleving”. Uitvoering van de NCSS heeft als doel eventuele cyberverstoringen voor de Nederlandse bevolking, het bedrijfsleven en de overheid tegen te gaan.  Het cybersecurity-onderzoek maakt tevens deel uit van de Security roadmap onder de topsector High Tech Systemen en Materialen en de ICT-roadmap. Het onderzoeksprogramma cybersecurity is als kabinetsbeleid aangekondigd in zowel de Digitale Implementatie Agenda als in de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de DigiNotar-kwestie. De NCSRA geeft invulling aan actielijn 6 uit de strategie, het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling.

Onderzoeksprogrammering

Met het besluit een eerste tender te organiseren geven NWO, STW en betrokken ministeries steun aan de vijf beleidsdoelen achter de cybersecurity-onderzoeksprogrammering:
1. Verbeteren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de ICT-infrastructuur en -diensten.
2. Anticiperen op toekomstige cybersecurity-uitdagingen in Nederland, door in te zetten op kennisontwikkeling gericht op preventie van cyberaanvallen en afwending van dreigingen.
3. Stimuleren van de Nederlandse cybersecurity-economie en het bevorderen van innovaties in deze sector.
4. Versterken en verbreden van onze kennis op het terrein van cybersecurity.
5. Verbinden van bestaande ontwikkelingen en lopende onderzoekstrajecten binnen de overheid en kennisinstellingen met de NCSRA.

Meer informatie
Voor meer informatie: Jan Piet Barthel, j.barthel@nwo.nl