Nieuwe NWA CfP: met cybersecurity naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein

18 december 2019

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt meer dan acht miljoen euro beschikbaar voor onderzoek door consortia naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein. De call beoogt manieren te vinden voor veilige en vertrouwde data-deling, nu en in de toekomst. De oproep voor voorstellen richt zich op bestuurlijke inrichting (‘governance’) en cybersecurity, al dan niet in combinatie met cryptologie.

Het totaalbudget voor de call for proposals is 8,11 miljoen euro. De deadline voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 31 maart 2020. Er is geen sprake van een fase van vooraanmeldingen of andere intentieverklaringen.

Als het gaat om veilig en vertrouwd data delen is de vraag aan de orde of en hoe we de publieke waarden van veiligheid en vertrouwen kunnen borgen door inzet van technologie. De call ‘Cybersecurity’ streeft naar het vinden van antwoorden op vragen omtrent verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven in het digitaal domein voor overheden, instellingen, bedrijven en burgers. Ook de manier waarop en de voorwaarden waaronder informatie veilig en vertrouwd kan worden gedeeld komt hierbij aan bod.

ls het gaat om veilig en vertrouwd data delen is de vraag aan de orde of en hoe we de publieke waarden van veiligheid en vertrouwen kunnen borgen door inzet van technologie. De call ‘Cybersecurity’ streeft naar het vinden van antwoorden op vragen omtrent verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven in het digitaal domein voor overheden, instellingen, bedrijven en burgers. Ook de manier waarop en de voorwaarden waaronder informatie veilig en vertrouwd kan worden gedeeld komt hierbij aan bod.

Het onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van cybersecurity richt zich op de hele keten, alle domeinen, vitale infrastructuren en aansprakelijkheidsregimes. Denk daarbij aan onderzoek naar wet- en regelgeving, naar (internationale) standaarden en normen ten behoeve van een veiliger cyberspace. Ook ‘privacy by design’ en veiligheid,  governance-structuren, vaardigheid en veilig gedrag door burgers in cyberspace en publiek-private samenwerking vallen nadrukkelijk binnen de kaders. Het is ook mogelijk het voorgestelde onderzoek alleen te richten op governance en cryptologie.

Consortia die financiering ontvangen zullen interdisciplinair en kennisketenbreed zijn samengesteld. Specifieke aandacht gaat uit naar talentontwikkeling: voor onderzoekstalent uit het maatschappelijk veld is ampel plaats voor promotieonderzoek.

Deze call for proposals kwam tot stand in het kader van de zogeheten programmalijn 2 van het NWA-programma. In deze lijn met telkens specifieke onderzoeksthematiek werken NWO en vakdepartementen samen. Voor de call ‘Cybersecurity’ zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport de initiatiefnemers.