NWO funded cybersecurity research: a bird’s eye view

14 juli 2015

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daarmee wordt de impact van cyberincidenten ook steeds groter. Veiligheid wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Samenwerking en nieuwe kennis op het gebied van cybersecurity is noodzakelijk. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) heeft voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het rapport “NWO funded cybersecurity research: a bird’s eye view of the current research portfolio” geschreven.

Het onderzoek heeft de 23 lopende projecten in het NWO cybersecurity onderzoeksprogramma geanalyseerd en op een aantal kenmerken getoetst, zoals betrokken disciplines, toepassingsgebieden en resultatendoelgroepen. Geconstateerd is dat in dit programma wetenschappers vaak operationele en technische dimensies van cybersecurity onderzoeken. Strategische en sociale issues over bijvoorbeeld internationale aansturing, verantwoordelijksverdelingen, en zorgplichten komen niet of nauwelijks aan bod. Onderzoekers uit diverse disciplines, zoals economische, juridische en technische richtingen, moeten hiervoor intensiever met elkaar samenwerken. Alleen op een interdisciplinaire manier kunnen deze complexe cybersecurity issues worden aangepakt, zo meent het HCSS.

Het HCSS constateert ook dat het onderzoek nog te gefragmenteerd plaatsvindt. Er dient meer cohesie in het onderzoeksprogramma van cybersecurity te komen en de grootschalige thema’s, zogenaamde man-on-the-moon projecten, moeten als richtpunt van het onderzoek dienen. Dat betekent overigens wel dat aanvullende financieringsbronnen moeten worden gecreëerd.

Volgens de HCSS strategen loopt de afstemming in de programmering van NWO en het toegepaste onderzoek van het door het Ministerie van Economische Zaken aangestuurde SBIR-programma goed. Ook vloeien de onderzoeksagenda’s goed voort uit de strategische en beleidsmatige aansturing van cybersecurity. Het aanbod van interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen is echter beperkt mede door het vrijwel ontbreken van interdisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften waar dit type onderzoek gepubliceerd kan worden. NWO zou hier een meer stimulerende rol in kunnen spelen.

Zie ook http://www.hcss.nl/reports/nwo-funded-cybersecurity-research-a-bird-s-eye-view-of-the-current-research-portfolio/190/