NWO introduceert pilot instrument Scientist on the Job

2 januari 2018

Scientist on the Job (SotJ), een nieuw instrument van NWO en ontwikkeld mede op initiatief van dcypher, wordt nu ingezet als pilot voor cybersecurity. Het doel is het stimuleren van personele uitwisselingen en kruisbestuiving tussen publieke of private ondernemingen en onderzoekers werkzaam aan Nederlandse onderzoeksinstellingen.

SotJ biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) op het gebied van cybersecurity de mogelijkheid om voor een korte periode (maximaal 3 maanden voltijds) werkzaam te zijn bij een bedrijf of publieke instelling. 

SotJ biedt een bedrijf of publieke instelling de mogelijkheid een (jonge) onderzoeker voor een korte periode (maximaal 3 maanden voltijds) te laten werken aan een tot dan toe onopgelost praktijkgericht onderzoeksvraagstuk op cybersecurity terrein. Het instrument is zodanig ingericht dat de onderzoeker, die voor de SotJ-positie wordt ingezet, voor die periode door de kennisinstelling wordt vrijgesteld. Als de betreffende onderzoeker, reeds een positie in een door NWO gesubsidieerd project heeft, dan wordt dat betreffende project tijdelijk (gedeeltelijk) opgeschort en wordt de einddatum afhankelijk van de omvang van het SotJ-project uitgesteld. Het salaris van de onderzoeker wordt uit NWO subsidie en matching vanuit het bedrijf of publieke instelling gecompenseerd.

Het is mogelijk het SotJ project in deeltijd uit te voeren, tot een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. De omvang van de tijdelijke SotJ-positie is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden (=0,25 FTE). Hiervoor kent NWO een subsidie toe ter compensatie van het salaris van de in te zetten onderzoeker van € 3.000 per maand. In totaal kan dus tussen de € 3.000 en € 9.000 subsidie worden aangevraagd, afhankelijk van de omvang, waarbij het project binnen 1 jaar na aanvang moet zijn uitgevoerd, ofwel een doorlooptijd van maximnaal 1 jaar heeft. De bijdrage van NWO is vrijgesteld van BTW. 

Overige salariskosten en andere kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, materiaal en publicatiekosten dienen gefinancierd  te worden door het bedrijf of publieke instelling waar het SotJ-project wordt uitgevoerd. Deze publieke of private onderneming levert de benodigde matching direct aan de kennisinstelling waar de in te zetten onderzoeker mee verbonden is.

1    Waarvoor?
De onderzoeker en het bedrijf of de publieke instelling staan bij dit instrument centraal. Alle betrokken partijen, kennisinstelling, onderzoeker, bedrijf of publieke instelling, zijn gebaat bij de tijdelijke inzet van de onderzoeker. Het draagt bij aan het verbreden van het netwerk van samenwerkingspartners en het verstevigen van publieke en private samenwerkingsverbanden. 
De onderzoeker krijgt de mogelijkheid om aan een realistische casus te werken, onderzoeksvragen in een niet-academische context te toetsen, en wellicht toegang te krijgen tot nieuwe datasets. Dit alles draagt bij aan zijn of haar wetenschappelijke en persoonlijke ontwikkeling.
Het bedrijf of de publieke instelling krijgt op korte termijn antwoord op een vraag, of meer kennis over een tot dan toe onbegrepen fenomeen. Het bedrijf of de publieke instelling leert ook de kennisinstelling beter kennen die de onderzoeker levert, en kan daar voor de toekomst voordeel uithalen.

2    Voor wie?
Een SotJ-subsidie aanvraag kan vanuit een bedrijf of publieke instelling geïnitieerd worden. Om ondernemer en onderzoeker met elkaar in contact te brengen is een online matching tool ontwikkeld waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden: www.sotj.nl.  Hier kunnen zowel onderzoekers als publieke/private partijen zich aanmelden. Een ondernemer op zoek naar een onderzoeker kan via deze tool een onderzoeksvraag en/of een gewenst profiel plaatsen. Een onderzoeker kan zijn of haar expertise en interesse via het tool kenbaar maken.
De daadwerkelijke aanvraag kan alleen worden ingediend door een hoofdaanvrager, die voldoet aan de volgende eisen:
•    in dienst bij een door NWO erkende kennisinstellingen (en daar een bezoldigde aanstelling heeft);
•    tenminste beschikt over een doctoraal- of ingenieursdiploma – of zich op gelijkwaardige wijze heeft gekwalificeerd;
•    een dienstverband (aanstellingsduur) heeft voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het SotJ-traject waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Hoofdaanvragers kunnen zowel een SotJ-positie voor zichzelf als voor een gekwalificeerde collega aanvragen.

3    Wat aanvragen?
Voor een individuele aanvraag van een positie kan minimaal € 3.000 en maximaal € 9.000 worden toegekend door NWO. Bij een positie wordt geen benchfee uitgekeerd.

4    Wanneer?
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 en worden direct in behandeling genomen. Er zijn geen deadlines. De call wordt gesloten op 30 juni 2018, 14.00 uur CET of bij uitputting van de middelen. Aanvragen die worden ingediend nadat er op de website is vermeld dat de ronde gesloten is, zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

5    Beoordelingscriteria
De ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door het bureau aan de hand van de volgende criteria:
1.    De wetenschappelijke kwaliteit en relevantie (binnen de kaders van de NCSRA II)
2.    De kwaliteit van de samenwerking.
Criterium 1 en 2 hebben hetzelfde gewicht voor de totale beoordeling.

6    Procedure
Het bureau van het Domein Exacte en Natuur Wetenschappen beoordeelt aan het begin van de procedure de ontvankelijkheid van de aanvraag. 
De aanvragen worden beoordeeld door het bureau NWO Exacte en Natuurwetenschappen op basis van de criteria. Indien er twijfel bestaat over een honorering of afwijzing van een voorstel zal het bureau NWO Exacte en Natuurwetenschappen gebruik maken van de expertise van de dcypher adviesraad.

7    Meer informatie
Meer informatie, de matchmaking tool, de volledige call tekst, matchingformulieren, enz. zijn te vinden op: 

•    www.sotj.nl
•    https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/scientist-on-the-job/scientist-on-the-job.html
•    www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=SOTJ