Opening calls European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

26 maart 2020

Op 15 april 2020 gaat de tweede ronde calls open in het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Dit biedt uitstekende kansen voor subsidie voor industrieel gedreven projecten en internationale samenwerking in een groot aantal technologiegebieden, die relevant zijn voor defensie.
 
Aanleiding
De Europese Commissie start in 2021 met het European Defence Fund (EDF), een programma gericht op het versterken van de Europese defensie-industrie. De EC en de lidstaten willen dit bereiken door projecten te subsidiëren die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe defensietechnologie. Om deel te kunnen nemen moet u samenwerken in internationaal verband op vraagstukken die worden voorgeschreven in werkprogramma’s.
 
Voorafgaand aan dit EDF heeft de EC een aantal voorbereidende calls uitgezet, zodat zowel de EC, kennisinstellingen als de industrie ervaring kan opdoen met Europese defensie-projecten. Een deel van deze projecten richt zich op onderzoek, een ander deel van deze projecten richt zich op ontwikkeling van defensie-technologie.
In het voorbereidende deel dat zich richt op de ontwikkeling van defensie-technologie is het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) opgezet. Daarvan wordt woensdag 15 april de tweede ronde calls geopend. Tot en met dinsdag 1 december kunnen voorstellen worden ingediend.
 
Kansen in EDIDP
Het EDIDP is een programma dat projecten vraagt die relatief dicht op de markt zitten en waaraan Europese defensieorganisaties behoefte hebben. In het werkprogramma worden 25 onderwerpen genoemd, verdeeld over 12 diverse deelgebieden. Als u wilt deelnemen moet u rekening houden met:
 
•    U moet internationaal samenwerken: minstens 3 partijen uit 3 EU landen.
•    Samenwerking met partijen buiten de EU is niet voorzien.
•    U heeft steun nodig voor uw projectidee van minstens 2 Europese ministeries van Defensie.
•    U krijgt een deel van de kosten vergoed door de EC. Van het deel dat niet wordt gefinancierd door de EC, kan een beroep worden gedaan op de nationale overheid, die dit verzoek zal beoordelen.
•    Aanvullende eisen zijn terug te vinden in het werkprogramma en de Guide for applicants.
 
Het totale beschikbare budget van de EC is € 163 miljoen en voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 december. De toegekende subsidie-percentages zijn afhankelijk van het type activiteit dat wordt uitgevoerd. Deze percentages worden verder toegelicht in het werkprogramma en de Guide for applicants.
 
Betrokkenheid van de overheid
Bij de projectvoorstellen in het EDIDP heeft een consortium de steun nodig van minstens twee Europese ministeries van Defensie en mogelijk wilt u financiële steun vragen aan de nationale overheid voor het deel dat niet wordt vergoed door de EC. Als u betrokken bent bij een projectvoorstel en u wilt deze vragen voorleggen aan de overheid, kunt u contact opnemen met Lissy Mayer (NIDV, l.mayer@nidv.eu) of Paul Kruis (RVO, paul.kruis@rvo.nl). Zij zorgen dat uw verzoek wordt voorgelegd aan de juiste persoon binnen de overheid. Daarvoor hebben ze de volgende informatie nodig:
 
1.    Indiener (organisatie, naam, mailadres, tel. nr).
2.    Verwijzing naar het onderwerp in het EDIDP-werkprogramma, inclusief projectnaam;
3.    Bij welke defensie behoefte sluit dit aan;
4.    Korte beschrijving inhoud voorstel (3 tot 5 pagina’s); 
5.    Namen betrokken andere organisaties in Nederland; 
6.    Namen van betrokken organisaties buiten Nederland;
7.    Standpunt steun van buitenlandse overheden t.a.v deze kandidaten, met evt. financieringsinzet;
8.    Deadline besluitvorming deelname aan consortium;
9.    Concreet verzoek aan de overheid (steun van Nederlandse ministerie van Defensie voor projectidee, met eventuele aanvraag cofinanciering);
10.    Expliciete verklaring dat uw verzoek kan worden geëvalueerd door de overheid
 
Voor de ministeries zijn dit nieuwe processen, wat ook een leerproces betekent voor de Rijksoverheid. Uw verzoek aan de nationale overheid moet daarom uiterlijk 1 september 2020 worden ingediend, zodat er tijdig een antwoord kan worden verstrekt.
 
Indien verschillende Nederlandse bedrijven en/of kennisinstellingen deelnemen aan hetzelfde project, kan met één fiche worden volstaan.
 
Vanzelfsprekend bent u zelf gehouden de reactie op de call EDIDP2020 tijdig in te dienen bij de EC.
 
Voor advies en informatie kunt u onder andere contact opnemen met RVO.nl.