Perspectief voor de topsectoren matchmaking-bijeenkomst 30 september

23 augustus 2019

Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor de Perspectief-ronde 2019/2020? Wilt u meer weten over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) voor de komende jaren en de rol die TO2 instellingen en hogescholen in consortia kunnen spelen? Dan nodigen wij u hierbij uit voor een informatie- en matchmaking-bijeenkomst die op 30 september van 10 tot half 4 plaatsvindt in bij NWO Utrecht.

Tijdens de dag zal EZK een toelichting geven op het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, de Topsectoren op de KIA’s, TO2’s en hogescholen op hun bijdrage aan de KIA’s en NWO op de gewijzigde voorwaarden en mogelijkheden van Perspectief. Tevens is er volop ruimte om contacten te leggen met potentiële programmapartners. 

Perspectief voor de Topsectoren
Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma's gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden weer uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Voor de komende ronde komt naar verwachting tussen ongeveer 19 miljoen euro beschikbaar, per programma maximaal 4 miljoen euro. Perspectief geeft invulling aan het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Perspectief is een bewezen instrument om de brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en de toepassing ervan door de industrie. Dit jaar worden, in lijn met het Vernieuwde topsectorenbeleid, verdere stappen gezet naar een missie-gedreven aanpak. De KIA’s voor de door het ministerie van EZK gekozen maatschappelijke thema's en sleuteltechnologieën hebben een centrale rol.

Matchmaking
Naast informatieverstrekking over de nieuwe call, willen wij de bijeenkomst van 30 september nadrukkelijk ook gebruiken om de samenwerking met en tussen de topsectoren te versterken en onderzoekers, maatschappelijke instellingen en bedrijven de kans te geven de eerste aanzet voor hun plannen te pitchen, te zoeken naar partners of hun ideeën te toetsen op passendheid in de KIA’s.

Wij verzoeken u zich zo snel mogelijk aan te melden zodat wij de parallelle sessies goed kunnen vormgeven.

Datum/tijd: maandag 30 september van 10.00 -15.30
Concept programma: klik hier
Locatie: NWO, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht
Aanmelden: via het aanmeldformulier

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief

Meer over Perspectief:
Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.

Kenmerken Perspectief:
- Deelnemers ontwikkelen nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak waarbij ten minste 1 sleuteltechnologie moet zijn geadresseerd 
- Bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties dienen gezamenlijk een programmavoorstel in dat past in één van de vijf concept-KIA's 
- NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 4 miljoen euro bij per programma
- Bedrijven en andere gebruikers verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten
- Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap
- Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het programma's 

Meer informatie:
Anke Stekelenburg, ttw-perspectief@nwo.nl, 030-6001 314
Bastiaan de Jonge, ttw-perspectief@nwo.nl, 030-6001 273