QIS - Qualification of Information Security professionals

De publiek-private samenwerking QIS (PPS QIS: Qualification of Information Security professionals) is in september 2013 op initiatief van de beroepsvereniging PvIB gestart om een kwalificatiestelsel te ontwikkelen voor professionals. Aanleiding daarvoor was de enorme vlucht die het vakgebied door de toegenomen digitalisering maatschappelijk, sociaal, economisch en inhoudelijk maakt. Voor het oplossen van de vraagstukken die daar uit voortkomen kunnen meer en goed opgeleide professionals een belangrijke bijdrage leveren. Over de vraag wat de vakbekwaamheid is van de cybersecurity professional, bestaat ondanks de veelheid aan (veelal internationale) certificaten geen eenduidig beeld. Het ontbreken van een eenduidig referentiekader versterkt de onzekerheid over de betekenis van die certificaten. 

Door de PPS QIS is een uniform, eenduidig en transparant certificatiestelsel ontwikkeld op basis van de zes PvIB-beroepsprofielen, en is toepasbaar in alle sectoren van de samenleving. Het certificatiestelsel is het instrument voor het meten van een erkend en herkenbaar niveau van vakbekwaamheid dat aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk van cybersecurity professionals in Nederland. Het certificatiestelsel is opgezet overeenkomstig de structuur die vele andere beroepsgroepen hiervoor hanteren. Het bevat de eisen voor het onafhankelijk beoordelen van de vakbekwaamheid en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden (Continuous Professional Development / Permanente Educatie) en sluit aan op de Europese standaard voor ICT-competenties (e-CF, EN-16234) en de internationale standaarden voor persoonscertificatie (ISO-17024) en management van informatiebeveiliging (ISO-27000 serie). Het certificatiestelsel kan de instroom in het vakgebied versterken van jong en goed opgeleid talent, de zij-instroom van deskundigen uit aanpalende disciplines en de ontwikkeling, de groei en het behoud van kennis, vaardigheden en ervaring. De specificaties van de beroepsprofielen kunnen voor onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo de basis zijn voor het ontwikkelen van opleidingsprofielen met leerdoelen en doorlopende leerlijnen met  loopbaanperspectieven in het vakgebied.

dcypher levert input en is sinds enige jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van QIS.