Veiligheid: belangrijkste plannen voor 2020

17 september 2019

Het kabinet heeft de Miljoenennota 2020 gepresenteerd. Daarin ook een aantal plannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo wil het kabinet uiterlijk in 2020 de eerste cybersancties opleggen aan personen die zich schuldig maken aan cyberaanvallen.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet versterkt in 2020 de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel, drugshandel en fraude. Zo mogen burgemeesters een woning sluiten die beschoten is, of als er vuurwapens aanwezig zijn. Ook wordt het voor het Openbaar Ministerie en de politie makkelijker om crimineel vermogen af te pakken. Bijvoorbeeld door beter samen te werken met andere landen als de criminelen het geld naar het buitenland hebben weggesluisd.

Aanpak verwijdering online kinderporno

Het kabinet wil dat internetbedrijven vanaf 2020 een boete krijgen als zij kinderporno niet binnen 24 uur van hun computers en servers verwijderen. Eind 2019 komt het kabinet hiervoor met een wetsvoorstel. Er komt een toezichthouder die controleert of zij dat op een goede manier doen. De minister van Justitie zal deze toezichthouder in 2020 aanstellen. Door zo beter samen te werken met bedrijven en organisaties wil het kabinet meer doen tegen seksueel misbruik en kinderporno.

Meer geld voor rechtbanken

Het kabinet gaat vanaf 2020 structureel investeren in de rechtspraak. Rechtbanken en gerechtshoven krijgen extra geld, zodat rechters beter hun werk kunnen doen. Nederlandse rechtbanken hadden financiële problemen, maar de financiën zijn nu op orde. En zij krijgen geld om te moderniseren. Bijvoorbeeld als het gaat om digitalisering of de manier waarop zij werken. Een moderne organisatie kan makkelijker aansluiten bij wat de samenleving vraagt. En toegankelijk zijn voor iedereen en problemen van mensen sneller oplossen.

Iedereen toegang tot het recht

Het kabinet investeert in toegankelijke en begrijpelijke informatie over het recht. En manieren om problemen vroeg op te lossen. Het kabinet zet hiervoor in 2020 belangrijke stappen. Mensen krijgen uiteindelijk niet alleen online advies, maar ook via de telefoon en dichtbij in de wijk. Zodat zij hun problemen zo vroeg mogelijk en dicht bij huis kunnen oplossen. Ook krijgen zij advies over welke oplossing het beste past bij het probleem. Bijvoorbeeld mediation, maatschappelijk werk of schuldhulpverlening. De weg naar de rechter zal altijd open blijven. Voor nieuwe rechtshulppakketten hoeven mensen met de laagste inkomens alleen een eigen bijdrage te betalen.

Cyberveiligheid in Nederland

Nederland besteedt extra aandacht aan cyberveiligheid. Het doel van het kabinet is om uiterlijk in 2020 de eerste cybersancties op te leggen aan personen die zich schuldig maken aan cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan de recente poging om de organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Deze sancties zijn er gekomen op Nederlands initiatief.

Meer controle op digitale veiligheid

De overheid gaat strenger controleren of belangrijke computersystemen wel veilig zijn. Er komt meer toezicht op “het nemen van weerbaarheidsmaatregelen door vitale bedrijven en organisaties”, want de dreiging neemt toe, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook moet het bewustzijn van de risico’s worden verbeterd. Verder wil het kabinet verder werken aan een “landelijk dekkend stelsel op het gebied van cybersecurity”.

Dreiging vanuit andere landen

De digitale dreiging komt niet alleen van criminelen, maar ook van “digitale spionage, verstoring en sabotage door statelijke actoren”, aldus het ministerie.
Onder vitale infrastructuur vallen onder meer elektriciteitsnetwerken, de drinkwatervoorziening en het betalingsverkeer. Als die uitvallen, kunnen grote problemen in het hele land ontstaan.

Meer informatie