Verzekeraars verwachten veel van blockchain

24 december 2019

De verzekeringsbranche ziet kansen voor de inzet van blockchain binnen die sector. Het ontbreekt nog aan een killer-app waarmee iedereen in één klap de mogelijkheden van de technologie inziet. Dat stelt het Utrechtse Sivi, een kennis- en adviesbedrijf voor de verzekeringsindustrie dat de kansen van blockchain voor die sector onderzocht.  


Veel partijen die met blockchain aan de slag gaan, lopen tegen uitdagingen aan als de relatief hoge kosten en steile leercurve. Toch liggen er wel degelijk kansen voor blockchain in de verzekeringsbranche, concludeert SIVI uit gesprekken met blockchainpartijen en verzekeraars. ‘Grote gemene deler is dat het laaghangend fruit voor blockchaintoepassingen zit bij procesoptimalisatie. Zo kan het indienen, verwerken en uitkeren van claims veel snellers, tot zelfs realtime', schrijft Sivi-consultant Robin Oostrum in een samenvatting van het rapport.

Uit het onderzoek, waarbij zestien partijen zijn ondervraagd, komt naar voren dat ook rond fraudepreventie en het uitwisselen van klantinformatie snel winst te behalen valt. Zeker wanneer gegevens over meerdere partijen worden gedeeld. ‘Op langere termijn ontstaan mogelijk zelfs nieuwe verzekeringsmodellen. De koppeling van peer-to-peer-technologie aan smart contracts opent de deur naar microverzekeringen voor specifieke producten en/of een beperkte tijd, zoals het huren van een fiets voor een dagdeel, tegen een lage premie’, aldus Oostrum. 
 
Nog geen blockchain-standaard

Sivi blijft de ontwikkelingen rond blockchain monitoren. Dat doet het door actief mee te denken over wat er nodig is om blockchainoplossingen te laten slagen, of juist waar blockchain niet de oplossingsrichting is. Ondanks initiatieven van normalisatie-instituut Nen, heeft Sivi nog geen zicht op een specifieke standaard voor blockchain.

Wel speelt Sivi met de huidige (door)ontwikkeling van AFD 2.0, api-raamwerk en de AFD Definitie Standaard in op door blockchain relevant geworden (potentiële) marktontwikkelingen. ‘Zo ondersteunt AFD 2.0 de modellering van polissen met meerdere partijen (broodfondsen), faciliteert het api-raamwerk de koppeling tussen meerdere (blockchain)omgevingen en speelt de Definitie Standaard in op het gebruik van smart contracts.' Waar nodig gaat de Utrechtse organisatie inspelen op de vraag om meer, dan wel algemenere standaardisatie.
 
Verzekeraar blijft bestaan

Blockchain kan volgens het rapport alleen succesvol zijn als er in de keten schakels van data ontstaan, rollen veranderen en samenwerking plaatsvindt: Volgens Dennis de Vries van KPMG, die in de marktverkenning wordt geciteerd, zien verzekeraars al snel processen als polisadministratie en claimafhandeling als concurrentieel, terwijl ict-systemen helemaal niet concurrentieel hoeven te zijn. ‘Het delen van ict-platforms kan juist waarde creëren’, is de gedachte. Nanning de Jong van Berenschot gaat nog een stap verder en zou het liefst een consortium zien van alle ketenpartners – dus ook eindklanten en tussenpersonen.

Ook de adviesrol zal veranderen, maar niet verdwijnen, stelt Sivi. Ondanks het disruptieve karakter van blockchain zijn veel partijen het erover eens dat de rol van een derde partij als het intermediair niet zal verdwijnen. Bijna iedereen noemt de noodzaak van een 'menselijk oog'. Daarnaast wordt de expertise van de adviseur alleen maar belangrijker bij een toename aan (nieuwe) verzekeringsmodellen. Ron Oudshoorn van LedgerLeopard verwacht dan ook een verdere beweging van administratieve naar nog meer adviserende functies.’
 

meer informatie